It is currently 21 Nov 2018, 17:24

De twee gezichten van het VNV.

Moderators: Baracchini, Francesco Baracca

De twee gezichten van het VNV.

Postby Francesco Baracca » 02 Oct 2009, 16:29

Op 22 oktober 1942 overleed VNV-leider Staf De Clercq. De volgende morgen liet Elias zich door de Raad van Leiding van het VNV ertoe overhalen de loodzware erfenis van De Clercq op zijn schoudersd te laden.

Ook met Elias aan het hoofd bleef het VNV collaboreren. Zo omschreef Elias op 7 februari in Hasselt de meest gehate maatregel van de bezetter,de verplichte arbeidsinzet en wegvoering naar Duitsland,als "een plicht voor Volk en Vaderland." Bovendien bleef het VNV steeds maar vrijwilligers voor het Oostfront werven,waarbij werkelijk alle middelen werden gebruikt. Theo Brouns had het in Hasselt over "het eerste Vlaamsch-nationaal leger sinds eeuwen(...) om in de verste Russische steppen ons vaak zoo verblind en ondankbaar volk te gaan verdedigen,opdat Vlaanderen ook bij de uiteindelijke afrekening zou kunnen getuigen met zijn bloed." Elias deed hiervoor niet onder:"Daarom,gij ouders,als uw zoon zich wil melden voor het front,houdt hem niet tegen(....) en denkt dat dit kind toch verloren is als ginder in het Oosten alles verloren gaat."
Maar op 7 mei 1943 schreef diezelfde Elias aan Reader,het hoofd van het Militaire Bestuur:"We hebben geen eigen Legioen,het Legioen is maar een afdeling der Waffen-SS,en wordt door velen aangevoeld als een noodgedwongen en spijtige toegeving aan het particularisme der Vlamingen. " Ook professor Frans Daels wees er bij zijn ontslag uit het VNV op 3 december 1943 op hoezeer de werving voor het Oostfront bedrog was geweest. Nooit werd het Vlaamse Legioen door de Duitse legerleiding als een zelfstandig Vlaams korps erkend en nooit heeft één enkele VNV-leider de werkelijke toestand durven bekendmaken.
Ook tijdens het leiderschap van Elias bleven VNV en DeVlag een strijd op leven en dood uitvechten,waarbij Elias de DeVlag nu openlijk uitschold:"Twee nationaal-socialistische bewegingen is onzin(...) Daarom zijn degenen die op dit ogenblik in ons volk zijn opgestaan om te loochenen dat wij een volk zijn,niets anders tegenover onze toekomst dan de verraders van dat volk. "Hoewel Elias vooropstelde dat er een hemelsbreed verschil bestond met de Anschluss-oogmerken van de DeVlag,droomde ook hij luidop van het Grootgermaanse Rijk:"Dan zal uit gansch ons volk een eindeloos gejubel en gejuich opstijgen om in de zege te begroeten den bevrijder van ons volk,Adolf Hitler,den Führer aller Germanen."
Maar op 7 mei 1943 schreef Elias in zijn lange brief aan Reader dat er "wantrouwen" en "verbittering" heerste in het VNV: "Wij hebben geen waarborgen voor onze toekomst als volk(....) Naar buiten uit bleef Elias echter de volledige samenwerking met Duitsland prediken. Vandaar dat de DeVlag toen met leedvermaak kon herhalen: "Op de hoek van de straat/staat een Farizee/'t Is geen mens,'t is geen dier/'t is een VNV-er."

De maat is vol.
In eigen VNV-rangen werd Elias ondertussen steeds meer verweten dat hij alles op de Duitse overwinning had gezet,terwijl dit met de dag onwaarschijnlijker werd. De uitgesproken vlaamsgezinde pater dominicaan Jules Callewaert schreef Elias op 3 april 1943 een scherpe brief,waarin hij deze verweet een wanhoopspolitiek te voeren en onderstreepte dat het VNV vanwege Duitsland geen enkele waarborg had gekregen. Callewaert stelde vast "dat wij dag op dag gefopt worden (...) Het Duitsch nationaal-socialisme betekent voor Vlaanderen de verloochening van zijn katholieke karakter (...) U weet best dat wie de katholieke ziel in Vlaanderen raakt gedoemd is tot mislukking." In een woord noemde hij de hele houding van de leiding dubbelzinnig en laf. Callewaert wees er wel op dat hij de oorlog van Duitsland en de Nieuwe Orde bleef verdedigen.
Ook professor Daels trok aan de noodrem en verliet begin december 1943 het VNV. Hij was zeker niet de enige. Reeds vanaf 1942 stelden Dietse rebellengroepen zoals "Nederland Eén" de dubbelzinnige Duitse politiek omtrent Dietsland of Vlaanderen en de slaafse houdingh van het VNV tegenover de bezetter aan de kaak. Het ging hier echter niet om een aanval tegen het nationaal-socialisme,want ook zij wilden een nationaal-socialistisch Dietsland. Willem Grauls van Nederland Eén voer eind oktober 1943 in een uiterst scherpe brief aan Elias uit tegen het blinde partijfanatisme dat duitsgezindheid tot enige maatstaf nam. "Wij willen met Duitschland samenwerken op leven en dood;wij willen echter geen zelfmoord plegen",waren zijn slotwoorden.
Wellicht heeft de kritiek van Callewaert,Daels en het "Dietse verzet" ertoe bijgedragen dat Elias op 14 augustus 1943 besloot de actieve werving voor de Waffen-SS op te schorten en te werven voor de Kriegsmarine,die van de Wehrmacht afhing. Ongetwijfeld heeft Elias met deze beslissing de Duitsers ertoe willen dwingen zich toch nog voor het VNV uit te spreken. Van dromen gesproken!
Een onderhoud met Himmler moest volgens Elias uitkomst brengen. Dit vond plaats op 29 februari en 1 maart 1944 in Himmlers speciale trein. Het werd een volledige mislukking: Himmler bleek niet bereid op Elias wensen in te gaan,namelijk het erkennen van het VNV als enige partij in Vlaanderen en het ontbinden van de Hitlerjeugd Vlaanderen. Besloot Elias dan maar de collaboratie stop te zetten? Helemaal niet,hij begon zelfs opnieuw te werven voor de Waffen-ss. Vele VNV'ers verlieten de partij;volgens hun eigen cijfers had het VNV in april 1944 nog slechts een goeie 10.000 leden tegenover bijna 100.000 in 1941.

Het liefst van al nog België.
Tegen het einde van de oorlog hoopte Elias wellicht nog op een akkoord tussen de Westerse geallieerden en Duitsland,wat het VNV de mogelijkheid zou bieden niet alleen heelhuids uit de collaboratie te raken maar bovendien nog een rol te spelen in de ordehandhaving en het verijdelen van een eventuele communistische machtsgreep. Elias stond hierbij niet alleen:het blijkt dat midden 1943 personen van het Hof en het aartsbisdom VNV-kringen hebben laten verstaan dat bij onmiddellijke stopzetting van de collaboratie,na de oorlog geen activistenjacht zou worden gevoerd en met de Vlaamse aanspraken op autonomie rekening zou worden gehouden. Volgens Piet Wijndaele,adjunct-algemeen secretaris van het VNV,heeft Mgr. Etienne Carton de Wiart,hulpbisschop van Mechelen,hem laten vragen of na het vertrek van de Duitsers op de VNV-milities mocht worden gerekend om de orde te helpen handhaven,waarop bevestigend werd geantwoord.
Het VNV was door de collaboratie in een wel erg benarde positie geraakt. Nu bleek dat van de Duitsers geen heil te verwachten was,nam het VNV zijn toevlucht tot de Belgische staat. Jan Brans,hoofdredacteur van "Volk en Staat",trad op als tussenpersoon tussen de VNV-leiding en de Belgische regering in Londen. Via een tussenpersoon informeerde hij in Madrid naar de eventuele voorwaarden van Londen om het Vlaams nationalisme nog enigzins te redden. Die kreeg hij: ontbinding van het VNV en terugtrekking van het Vlaamse Legioen mét bekendmaking van de redenen hiertoe,en het aanvaarden van de instelling dat het Vlaamse volk zich kon ontplooien door loyale samenwerking met de Belgische staat. Als tegenprestatie zou er een "zachte" repressie worden gevoerd. Het VNV aanvaardde deze voorwaarden,maar door de nakende invasie werd hieraan geen gevolg gegeven. Zo verscheen in de lente van 1944 nog een VNV-oproep om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken,en riep Elias een week na de invasie de Vlamingen nog op om aan de zijde van Duitsland te vechten.
Toen op 13 juli 1944 het Militaire Bestuur door een burgerlijk (SS-) bestuur werd vervangen,was het duidelijk dat België na de Duitse overwinning bij Duitsland zou worden ingelijfd. Gelukkig voor België en Vlaanderen is dat niet gebeurd. De overgrote meerderheid van de Vlamingen wil(de) inderdaad Vlaming blijven en geen Duitser worden.....
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar: Francesco Baracca, Italiaanse aas uit Wereldoorlog I

2013:Canadian Citizen’s Memorial Campaign in Sicily.
User avatar
Francesco Baracca
Generaal
Generaal
 
Posts: 254
Joined: 09.2009
Location: Laarne
Gender: Male

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron